Y Cynllun Grant Addoldai Rhestredig
Listed Place of Worship
Aefdd
Rhybuddion
Crynodeb o'r newidiadau
Cynllun Grant
Rhestr wirio Cymhwyster
Y Broses 4-Cam
Lwytho Ffurflen Gais
Lwytho Arweiniad
Cwestiynau Cyffredin
Pwyntiau Cysylltu
Gwneud Cais I Restru Adeilad
spacer
Neu bori trwy fynega

Y BROSES 4 CAM

Bydd y broses 4 cam yn eich cynorthwyo i ddeall a ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun neu beidio. Os gallwch ateb “ie” i’r tri chwestiwn isod, dylech chi lenwi’r ffurflen gais:

 • A yw’n adeilad rhestredig lle yr unig ddefnydd neu’r prif ddefnydd yw fel man addoli crefyddol cyhoeddus?
 • A yw ar gael i’r cyhoedd ar gyfer o leiaf 6 gwasanaeth crefyddol y flwyddyn ac a gyhoeddir yr argaeledd ac nid yw drwy wahoddiad yn unig?
 • A yw’r gwaith yn gymwys?
 • Os oes angen unrhyw gymorth arnoch, siaradwch ag un o’n cysylltyddion ar 0800 500 3009. Codir am alwadau ar y gyfradd leol.

CAM 1- MAN ADDOLI

Nodyn 1.1: ‘yn unig neu’n bennaf’

Rhaid i'r adeilad gael ei ddefnyddio'n unig neu'n bennaf fel addoldy cyhoeddus.

Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw neuaddau eglwys yn bodloni’r maen prawf o gael eu defnyddio’n unigol neu’n
bennaf ar gyfer addoli crefyddol cyhoeddus. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth bod mwy o ddefnydd yn cael ei
wneud o’r lle fel man addoli cyhoeddus na chyfanswm yr holl ddefnyddiau eraill. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i
neuadd fod yn adeilad rhestredig yn ei rinwedd ei hun.

Mewn achosion pan fydd neuadd yn cael ei defnyddio’n bennaf fel man addoli crefyddol cyhoeddus, efallai y
byddwn yn talu rhai costau, ond dim ond y rhai sy’n codi mewn perthynas â defnydd fel man addoli crefyddol. Felly,
bydd angen i’r holl anfonebau gael eu dosrannu’n unol â hynny

Nid yw hyn yn cynnwys adeiladau rhestredig atodol unigol neu strwythurau ar wahân oni bai eu bod yn
bodloni’r un amodau â’r prif adeilad, h.y. man addoli crefyddol cyhoeddus yw eu hunig ddefnydd neu eu prif
ddefnydd, neu y cânt eu cysylltu’n barhaol â strwythur yr adeilad rhestredig, neu maent yn rhan ohono.

Nodyn 1.2: ‘addoli crefyddol cyhoeddus’

Bwriad y cynllun yw cynorthwyo gyda gwaith i fannau addoli lle byddai’r costau’n gyfrifoldeb cynulleidfa leol neu
enwad neu grŵp ffydd cydnabyddedig.

Nid yw capeli preifat, a chapeli mewn ysgolion, colegau, prifysgolion, ysbytai, carchardai ac elusendai yn
gymwys o dan y cynllun oni bai bod POB UN o’r canlynol yn gymwys:

 • Mae’r adeilad ar gael i’r cyhoedd am o leiaf 6 gwasanaeth crefyddol y flwyddyn, ac mae’r argaeledd hwnnw’n
  cael ei gyhoeddi ac nid yw trwy wahoddiad yn unig;
 • Unig ddiben neu brif ddiben yr adeilad yw addoldy crefyddol cyhoeddus;
 • Cyfrifoldeb cynulleidfa leol neu grwp ffydd cydnabyddedig yw costau’r gwaith.

Nid yw rhannau o’r adeilad a ddefnyddir ar gyfer llety yn gymwys o dan y cynllun. Yr unig eithriad i hyn yw pan
ddarperir y llety ar gyfer ei ddefnyddio dros dro yn unig fel lloches ar gyfer pobl ddigartref neu at ddibenion
cymdeithasol/lles tebyg. Pan fydd elfen yn cael ei defnyddio ar gyfer llety anghymwys, mae’n rhaid gwneud canran
y lle a ddyrennir ar gyfer y diben hwn yn glir ar y cais.

NI chynhwysir adeilad a roddir ar gael i’w ddefnyddio gan weinidog neu grefydd yn llwyr neu’n bennaf fel preswylfa
er mwyn cyflawni dyletswyddau ei swydd.

Mae’r cynllun yn cwmpasu sefydliadau crefyddol a gyfansoddir yn ffurfiol yn unig. Gofynnir i chi ardystio bod gan y
sefydliad crefyddol a wasanaethir gan yr addoldy:

 • statws elusennol, neu mae’n cael ei gydnabod yn elusen gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi
 • ymwneir â hi gan gyngor eglwys plwyfol neu’r cyfwerth; neu

 • os nad yw unrhyw un o’r rhain yn gymwys, gofynnir i chi ddarparu copi o’ch cyfansoddiad.
 • Nodyn 1.3: ‘chwe gwaith y flwyddyn’

  Mae’n rhaid defnyddio’r adeilad fel man addoli cyhoeddus o leiaf chwe gwaith y flwyddyn. Gofynnir i chi
  ardystio bod hyn yn wir, ac mae’n bosibl y gwneir rhagor o ymholiadau.

  Nodyn 1.4: ‘mynachdai, lleiandai a sefydliadau penodol sy’n gofalu am eglwysi segur’

  Nid yw’n ofynnol i rai addoldai penodol ddangos y cânt eu defnyddio ar gyfer addoli crefyddol cyhoeddus o leiaf
  chwe gwaith y flwyddyn. Mae’r rhain yn addoldai a ddefnyddir gan fynachdai, lleiandai a sefydliadau tebyg, ac
  eglwysi a berchenogir neu a ymddiriedir mewn rhai sefydliadau penodol sy’n gofalu am addoldai segur. Dyma’r
  Ymddiriedolaeth Capeli Hanesyddol, Cyfeillion Eglwysi Digyfaill, Ymddiriedolaeth Eglwysi Segur Yr Alban,
  Ymddiriedolaeth Cadw Eglwysi ac Ymddiriedolaeth Adeiladau Crefyddol Cymru.

  O 1 Hydref 2013, bydd yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn ystyried ceisiadau gan grwpiau crefyddol
  neu elusennol eraill sy’n gofalu am addoldai segur. Byddai angen i’r grwpiau hyn ddangos mai eu prif ddiben yw
  cadw, atgyweirio a chynnal a chadw addoldai segur nad ydynt mewn perchnogaeth breifat.

  Ar y cychwyn cyntaf, dylid gwneud cais i’r Cynllun Grantiau ar gyfer Addoldai Rhestredig a dylai gynnwys rhif yr
  elusen lle bo’n gymwys, ynghyd ag unrhyw dystiolaeth ategol i ddangos sut y bodlonir y meini prawf.

  Ar gyfer mynachdai a lleiandai, a sefydliadau tebyg o ffydd arall, dim ond elfen yr adeilad a ddefnyddir ar gyfer
  addoli crefyddol sy’n gymwys. Nid yw mannau eraill yn yr adeilad (e.e. llety, ardal fwyta ayyb.) yn gymwys. Os yw
  gwaith yn ymwneud ag ardaloedd cymwys ac anghymwys, mae’n rhaid datgan y rhaniad hwn ar y cais.

  CAM 2 - ADEILAD RHESTREDIG

  Nodyn 2.1: ‘adeilad rhestredig’

  Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais, mae’n rhaid bod eich addoldy wedi’i restru gyda’r asiantaeth restru statudol berthnasol (English Heritage, CADW, Historic Scotland neu Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon), a rhaid i’ch cais ymwneud â gwaith a wnaed tra bod y rhestriad mewn grym.

  Nid yw rhestriadau a wneir gan gynghorau lleol yn dderbyniol yn y cynllun. Mae’n rhaid i’r rhestriad gael ei gymeradwyo gan yr asiantaeth restru statudol berthnasol.

  Os anfonir eich cais yn ôl atoch oherwydd na allwn adnabod rhestriad eich adeilad, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu nad yw’ch eglwys wedi’i rhestru – gall olygu bod y manylion a gofrestrwyd ar y pryd ychydig yn wahanol i’r rhai a nodir ar y ffurflen gais. Dylech ddychwelyd eich ffurflen gais ynghyd â’r gwaith papur i ddangos eich rhestriad gyda’r asiantaeth restru statudol berthnasol.

  Bydd rhan o’n proses gymeradwyo’n cynnwys gwirio yn erbyn y cofnodion statudol bod eich adeilad wedi’i restru’n ffurfiol. Gellir rhestru adeiladau am eu pwysigrwydd pensaernďol neu hanesyddol, cysylltiad hanesyddol agos â phobl neu ddigwyddiadau pwysig yn genedlaethol, neu eu gwerth fel rhan o grŵp, gan yr awdurdod rhestru yn eich gwlad. Mae oedran a phrinder yn ystyriaethau perthnasol, ond po hynaf yr adeilad, tebycaf yw y bydd wedi ei restru. Nid yw adeiladau sy'n llai na deng mlynedd ar hugain oed yn cael eu hystyried ar gyfer eu rhestru fel arfer. Gwelir y manylion am sut i restru adeilad yn Atodiad A.

  Mae Historic England yn rheoli cronfa ddata Rhestr Treftadaeth Genedlaethol Lloegr ac mae’n cynnig gwybodaeth gyfredol am asedau treftadaeth â dynodiad cenedlaethol yn Lloegr. Gallwch ddefnyddio’r gronfa ddata i weld a yw adeilad yn Lloegr wedi’i restru
  https://www.historicengland.org.uk/listing/the-list/

  Mae Historic Scotland hefyd yn rheoli cronfa ddata i roi gwybodaeth am adeiladau rhestredig yn Yr Alban. Gallwch ddefnyddio’r gronfa ddata a ganlyn i weld a yw adeilad yn Yr Alban wedi’i restru:
  http://www.historic-scotland.gov.uk/index/heritage/historicandlistedbuildings.htm

  Gallwch chwilio am adeiladau rhestredig yng Ngogledd Iwerddon, gan ddefnyddio’r gronfa ddata a reolir gan Adran yr Amgylchedd, Gogledd Iwerddon:
  https://apps.communities-ni.gov.uk/Buildings/buildMain.aspx?Accept

  CAM 3 - GWARIANT CYMWYS

  Nodyn 3.1: Gwerth isaf y gwaith sy’n gymwys ar gyfer y cynllun

  Gwerth lleiafswm yr anfonebau (ac eithrio TAW) ar gyfer unrhyw un hawliad o dan y cynllun yw £1,000.
  Mae’n bosibl y bydd cais yn cynnwys nifer o anfonebau llai, ond mae’n rhaid i bob hawliad gyfeirio at waith sy’n
  gymwys o dan y cynllun a gyda’i gilydd rhaid iddynt gynhyrchu gwerthoedd anfonebau cyfunol nad ydynt yn llai na
  £1000 ac eithrio TAW.

  O 1 Hydref 2013, bydd pob addoldy rhestredig yn cael cyflwyno un hawliad yngl??n â gwaith sydd â gwerth o
  lai na £1000, ond yn fwy na £500 (ac eithrio’r TAW a delir)
  mewn unrhyw gyfnod o ddeuddeg mis. Cafodd y
  newid hwn ei gyflwyno er mwyn galluogi addoldai sy’n ymgymryd â gwaith llai i hawlio o dan y cynllun.

  Nodyn 3.2: Anfonebau yn h n na 12 mis oed

  Ni fydd anfonebau’n cael eu derbyn mwyach lle bônt dros 12 mis oed o’u dyddiad cyflwyno i ddyddiad derbyn y cais am grant.

  Nodyn 3.3: ‘atgyweirio, cynnal a chadw neu addasu’

  Dim ond gwaith a wneir i atgyweirio, cynnal a chadw neu addasu ffabrig adeilad rhestredig presennol sy'n gymwys.

  Mae'r ffabrig yn cynnwys ei sylfeini, waliau, toeau, nwyddau d.r glaw, draeniau, arwynebau mewnol, lloriau, grisiau, pen grisiau, dargludyddion mellt a'r holl ddrysau a ffenestri. Cyflwynir rhestr o waith cymwys ac anghymwys yn adran Crynodeb y ddogfen hon.

  Addasiadau cymeradwy.

  Mae’n bosibl y bydd addasiadau neu waith i ffabrig addoldy rhestredig yn gofyn am ganiatâd perthnasol gan yr awdurdodau priodol. Yn achos adeilad eglwysig y mae adran 60 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 neu Adran 54 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Yr Alban) 1997 yn berthnasol iddo, mae caniatâd perthnasol yn golygu caniatâd ar gyfer yr addasiadau cymeradwy gan gorff cymwys sydd â’r awdurdod i gymeradwyo addasiadau i adeiladau o’r fath.

  Nid oes angen cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig o’r gymeradwyaeth hon ym mhob hawliad. Fodd bynnag, gofynnir i ymgeiswyr ddatgan lle bo angen caniatâd am waith addasu, eu bod wedi cael y gymeradwyaeth hon cyn cychwyn ar y gwaith. Efallai y gofynnir i ymgeiswyr roi tystiolaeth ysgrifenedig o gymeradwyaeth, neu i ddangos pam nad oedd angen caniatâd, os caiff eu hawliad ei ddethol ar gyfer archwiliad ar ôl talu.

  Os yw ymgeiswyr yn ansicr ynghylch p’un a oes angen caniatâd ar gyfer gwaith addasu, dylent gysylltu â chorff cynghorol eu henwad (yn achos enwadau lle mae’r Eithriad Eglwysig yn weithredol) neu eu Hawdurdod Lleol.

  Nodyn 3.4: ‘cofrestredig ar gyfer TAW’’

  Er mwyn hawlio o dan y cynllun, mae’n rhaid i waith cymwys gael ei wneud gan gontractwr sydd wedi'i gofrestru ar gyfer TAW. Ni ddylai contractwr nad yw wedi’i gofrestru ar gyfer TAW godi TAW arnoch am wneud gwaith i chi.

  Dylech sicrhau bod y contractwr wedi'i gofrestru at ddibenion TAW trwy ofyn am ei rif cofrestru TAW, y mae’n rhaid ei ddangos ar yr anfoneb. Cynhelir gwiriadau archwilio ar ôl talu ar ganran o hawliadau. Os cewch eich dewis ar gyfer un o’r gwiriadau hyn, dylech fod yn ymwybodol y byddwn yn cysylltu â’r holl gontractwyr rydych wedi hawlio TAW oddi wrthynt ar eich cais, er mwyn cadarnhau’r manylion gwahanol.

  Gall addoldai sydd wedi eu cofrestru at ddibenion TAW am eu bod yn codi tâl mynediad neu'n cynnal gweithgareddau busnes, adennill cyfradd o’r TAW maent yn mynd iddi drwy Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

  Y lefel o TAW anadferadwy yn achos yr adeiladau hyn fydd yr uchafswm sy’n daladwy o dan y cynllun. Er enghraifft, os dosberthir 40% o’r addoldy yn eiddo masnachol, a bod modd iddo adennill 40% o’r costau TAW drwy Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi, dim ond y 60% o’r costau TAW sy’n weddill y byddai modd eu hadennill drwy Gynllun Grant Addoldai Rhestredig, os ydynt yn ymwneud â gwaith cymwys.

  Mae rhagor o fanylion am ostyngiadau TAW sydd ar gael i adeiladau rhestredig wedi’u hamlinellu yn Nodyn 3.5 isod.

  Nodyn 3.5: Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ac arweiniad cyffredinol ar gyfraddau sero TAW a allai fod yn berthnasol i waith adeiladu ar addoldai rhestredig


  Cyswllt i nodyn cyfarwyddyd perthnasol

  Ni fydd cyfradd safonol yn berthnasol yn achos yr holl waith adeiladu a wneir ar addoldy rhestredig. Mae gostyngiadau TAW eraill sy’n berthnasol yn ehangach i adeiladau a ddefnyddir gan elusennau neu adeiladau a ddefnyddir at ddiben elusennol perthnasol (defnydd nad yw’n ymwneud â busnes gan elusen neu fel neuadd bentref neu ei thebyg). Mae’r rhain y cynnwys:

  Gostyngiadau Cyfradd Sero

  1. Cyflenwi gwasanaeth adeiladu esgynfeydd ac ehangu pyrth a chynteddau mewn unrhyw adeilad ar gyfer
   elusen at ddiben hwyluso mynediad a symudiad unigolyn anabl (gweler Hysbysiad Cyhoeddus 701/7
   “Gostyngiadau TAW ar gyfer Pobl Anabl” Pennod 6).
  2. Cyflenwi gwasanaeth ar gyfer elusen yn cynnwys darparu, ymestyn neu addasu ystafell ymolchi neu doiled i
   unigolyn anabl ei defnyddio mewn adeilad a ddefnyddir yn bennaf at ddibenion elusennol “Gostyngiadau TAW
   ar gyfer Pobl Anabl” (gweler Hysbysiad Cyhoeddus 701/7 “Cymhorthau TAW ar gyfer Pobl Anabl”.
  3. Adeiladu a gwerthu adeilad newydd i’w ddefnyddio at ddiben elusennol perthnasol yn unig (gweler Hysbysiad Cyhoeddus 708 Adeiladau ac Adeiladu Pennod 3) Mae adeilad yn newydd:-
   • lle nad oedd unrhyw adeilad yn ardal yr adeiladu yn flaenorol
   • lle y cafodd yr adeilad blaenorol ei ddymchwel i lefel y tir
   • lle mai’r cwbl sydd ar ôl o’r adeilad blaenorol yw ffasâd unigol neu os yw ar gornel, ffasâd dwbl. Yn y ddau achos, mae’n rhaid bod cadw’r ffasadau yn un o amodau’r caniatâd cynllunio.
  4. Mewn rhai achosion, caiff adeiladu rhandy newydd i addoldy rhestredig gyfradd sero at ddibenion TAW.
   (Mae rhandy, at ddiben penderfynu ar atebolrwydd TAW ynghlwm ag adeiladau). Mae cyfradd sero yn digwydd lle y bodlonir yr amodau canlynol:
   • bwriedir defnyddio’r rhandy at ddefnydd elusennol perthnasol yn unig
   • mae modd i’r rhandy weithredu’n annibynnol ar yr adeilad presennol
   • nid yw prif fynedfa’r rhandy drwy’r adeilad neu’r cyfdro presennol.

   Mewn achosion lle nad yw’r hyn a adeiladwyd yn bodloni’r amodau uchod, ni chaiff gyfradd sero at ddibenion TAW ac mae’n debygol o fod yn helaethiad, neu’n estyniad i’r adeilad. Mae gwaith o’r fath yn debygol o fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Grant Addoldai Rhestredig.

  Gostyngiad Cyfradd Is

  Hyd at 31 Gorffennaf 2013, roedd gosod rhai deunyddiau arbed ynni yn ddarostyngedig i gyfradd is o 5% pan gânt
  eu gosod mewn adeiladau a ddefnyddir at ddiben elusennol perthnasol. Gweler Hysbysiad Cyhoeddus 708/6
  “Deunyddiau Arbed Ynni" Pennod 2. Tynnwyd y cymorth hwn yn ôl o 1 Awst 2013.

  Costau TAW o waith sy’n perthyn i gyflenwadau trethadwy

  Nid yw costau TAW yr eir iddynt mewn gwaith sy’n ymwneud yn uniongyrchol â chyflenwadau trethadwy yn
  gymwys ar gyfer y cynllun a dylid adennill unrhyw gostau o’r fath drwy’r system TAW. Gallai hyn gynnwys gwaith i
  siopau a chaffis. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael ar:
  http://www.hmrc.gov.uk/ vat/start/register/when-to-register.htm

  Mae Hysbysiadau Cyhoeddus ar gael yn adran Llyfrgell gwefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
  www.hmrc.gov.uk

  Ar gyfer ymholiadau mewn perthynas â chodi TAW ar waith i addoldai rhestredig, dylech gysylltu â Llinell Gymorth Elusennau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, sydd ar agor o ddydd Llun hyd at ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus) o 8.00 hyd at 5.00 pm, ar 0845 302 0203. Dylid anfon ymholiadau ysgrifenedig at:


  Elusennau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
  St. Johns House
  Merton Road
  Liverpool
  L75 1BB

   

  Nodyn 3.6: ‘Anfoneb TAW’

  Gyda'ch cais, mae'n rhaid cyflwyno anfoneb wreiddiol neu anfoneb wedi’i llungopďo neu ei sganio oddi wrth y contractwr sy'n ardystio bod TAW wedi'i thalu. Lle y cyflwynir anfonebau sydd wedi’u llungopďo neu eu sganio, bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd lofnodi cadarnhad ar y ffurflen gais ei fod yn gopi gwir ac y dangosir yr un gwreiddiol os caiff yr hawliad ei ddethol ar gyfer ei archwilio. Ni fydd hawliadau’n cael eu talu heb y dystiolaeth ddogfennol hon.

  Ni fydd anfonebau’n cael eu derbyn mwyach lle bônt dros 12 mis oed o’u dyddiad cyflwyno i ddyddiad derbyn y cais am grant. Rhaid i bob anfoneb ddangos rhif cofrestru TAW contractwr, a’r dyddiad cyflwyno. Os nad yw’r manylion hyn wedi’u nodi, caiff eich hawliad ei wrthod.

  Dim ond gwaith y codwyd TAW arno yn gywir ac a dalwyd sy'n gymwys. Lle bo cais yn cynnwys anfoneb sy’n berthnasol i adeiladau neu waith cymwys neu rai nad ydynt yn gymwys, rhaid datgan y rhaniad naill ai yn yr anfoneb neu yng ngholofn 4 cwestiwn 20.

  Lleiafswm gwerth gwaith sy'n gymwys ar gyfer unrhyw hawliad unigol yw £1,000 (heb gynnwys TAW). Gall cais gynnwys nifer o anfonebau llai, ond rhaid i bob hawliad fod ar gyfer gwaith sy'n gymwys o dan y cynllun a rhaid iddynt ffurfio cyfanswm hawliad o nid llai na £1,000 net, ac eithrio’r TAW a dalwyd (gweler nodyn 3.1).

  O 1 Hydref 2013, bydd pob addoldy rhestredig hefyd yn cael cyflwyno un hawliad gan ddefnyddio
  anfonebau o werth llai na £1000, ond yn fwy na £500 (ac eithrio’r TAW a dalwyd)
  mewn unrhyw gyfnod o
  ddeuddeg mis.

  Os ydych yn gwneud cais ar ran nifer o adeiladau gwahanol, dylech fod yn ymwybodol bod rhif adnabod unigryw
  gan bob addoldy, felly at ddibenion cofnodi ac adrodd, rhaid cwblhau cais ar wahân ar gyfer pob addoldy unigol.

  Nodyn 3.7: Anfonebau Cadw

  Caiff anfonebau cadw (anfonebau ar gyfer taliadau terfynol lle y cafodd arian ei gadw tan gyfnod y cytunwyd arno
  ar ôl cwblhau’r gwaith) eu cynnwys gyda gwariant cymwys arall er mwyn sicrhau y cyflawnir gwerth lleiafswm yr
  hawliad. Yn unol â’r arfer, sicrhewch y cyflwynir anfonebau cyn pen 12 mis o ddyddiad cyflwyno’r anfoneb.

  Wrth gyflwyno hawliad sy’n perthyn i anfoneb cadw, dylech ddarparu anfonebau neu dystiolaeth ddogfennol arall
  bod yr anfoneb cadw’n perthyn i waith adeiladu a oedd yn gymwys ar gyfer hawliadau o dan y cynllun grant ar gyfer Addoldai Rhestredig ar yr adeg y gwnaed y gwaith.

  Nodyn 3.8: Yswiriant

  Ni fydd y cynllun yn talu am hawliadau lle bo cost y TAW wedi cael ei thalu gan gwmni yswiriant ac na fydd yn talu
  grantiau ar unrhyw warged sy’n daladwy gan yr hawliwr. Lle nad yw cwmni yswiriant yn talu costau TAW, bydd yn
  ofynnol i hawlwyr ddarparu dogfennaeth i ardystio hyn.

  Os ydych yn hawlio costau TAW lle y cafodd rhai costau eu talu gan yswiriant, dylech sicrhau nad yw anfoneb sy’n
  ategu’r hawliad yn cael ei gyfeirio i’r cwmni yswiriant, ond i’r addoldy, neu gyswllt perthnasol o fewn yr addoldy.

  Os nad oes yswiriant gennych, gellir hawlio swm cyfan y TAW drwy’r cynllun hwn.

  Nodyn 3.9: Dyfarniad grant blaenorol

  Os yw’r gwaith a wnaed wedi bod yn destun dyfarniad grant blaenorol ar gyfer costau gwaith adeiladu, gan
  gynnwys TAW, gan English Heritage, Historic Scotland, Cadw, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Asiantaeth yr
  Amgylchedd Gogledd Iwerddon neu ddosbarthwr neu gorff rhoddi grantiau'r Loteri arall, bydd yn ofynnol i addoldai
  dalu cyfran berthnasol y grant a dderbynnir o’r Cynllun Grant ar gyfer Addoldai Rhestredig yn ôl i’r asiantaethau
  statudol (uchod), oni bai y cafodd y grant gwreiddiol ei addasu eisoes er mwyn ystyried y Cynllun Grant ar gyfer
  Addoldai Rhestredig.

  Fel llofnodwr, gofynnir i chi ardystio y bydd yr addoldy’n talu’r ad-daliadau sy’n ddyledus. Caiff manylion y ceisiadau eu darparu i’r asiantaethau dyfarnu grantiau perthnasol.

  Nodyn 3.10: Contractau Gwaith

  Wrth gyflwyno cais cyntaf ar gyfer contract gwaith, mae’n rhaid ategu hyn gan y ddogfen tendro gysylltiedig (gellir cyfeirio at hyn hefyd fel ‘Manyleb Gwaith wedi’i phrisio’ neu ‘Fil Meintiau’) Dylai’r ddogfen hon roi manylion am y gwaith sy’n cael ei wneud ynghyd â gwerthoedd cysylltiedig. Dylech fod yn ymwybodol, lle na chyflwynir y ddogfen hon, neu nad yw’n darparu’r manylion sy’n ofynnol, caiff eich hawliad ei ddychwelyd ar gyfer camau pellach.

  Bydd y cynllun grant yn adolygu’r ddogfennaeth ategol ac yn cyfrifo canran cymwys y contract yn gyffredinol.
  Wedyn, caiff y canran hwn ei gymhwyso i unrhyw ffioedd proffesiynol cymwys perthnasol.

  CAM 4 - CWBLHAU'R CAIS

  Dylech ond gwblhau’r ffurflen gais os ydych wedi dilyn y broses 4 cam a esbonnir uchod ac yn credu eich bod yn gymwys ar gyfer y cynllun.

  Dylech lenwi’r ffurflen gais yn glir a sicrhau y caiff pob adran ei llenwi. Bydd hyn yn helpu i atal oedi o ran prosesu a thalu eich hawliad. Anfonwch eich ffurflen gyflawn at Topmark (LPOW), 160 Bath Street, Glasgow, G2 4TB. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cael prawf o bostio, ac yn cadw copi o’ch cais a phob dogfen ategol.

  Os oes angen unrhyw gymorth arnoch, siaradwch ag un o’n cysylltyddion ar 0800 500 3009. Codir am hyn fel ar gyfer galwad leol.

  Adran 1: Manylion Cyswllt Cyfarwyddiadau
  Enw/cysegriad yr addoldy rhestredig Rhowch enw llawn yr addoldy rhestredig y mae’r hawliad yn perthyn iddo
  Cyfeiriad yr addoldy rhestredig Rhowch gyfeiriad yr addoldy rhestredig y mae’r hawliad yn perthyn iddo. Sylwer bod rhaid rhoi’r sir ym mhob achos
  Enw’r awdurdod lleol/cyngor y mae’r addoldy wedi’i
  leoli ynddo
  Rhowch enw’r awdurdod lleol neu’r cyngor y mae’r addoldy wedi’i leoli ynddo. Yng Nghymru a’r Alban yr awdurdod unedol fydd hwn. Yng Ngogledd Iwerddon y Cyngor Dosbarth fydd hwn. Yn Lloegr, naill ai Bwrdeistref Llundain, y Fwrdeistref Fetropolitan, y Cyngor Dosbarth neu’r Cyngor Unedol fydd hwn
  Crefydd neu Enwad Rhowch y grefydd ac /neu enwad a wasanaethir gan yr addoldy
  Enw’r unigolyn/ sefydliad sydd â chyfrifoldeb
  cyfreithiol ar gyfer y gwaith y mae’r cais yn perthyn
  iddo.
  Efallai mai chi yw hwn neu gall fod yn gorff arall
  Manylion gohebwyr Rhowch enw pwy bynnag a fyddai yn y sefyllfa orau i ymdrin ag ymholiadau, os bydd angen. Dylech hefyd fod yn ymwybodol y bydd yr unigolion yn derbyn yr holl ohebiaeth (gan gynnwys hysbysiad am daliadau ac anfonebau a ddychwelir). Ni all gweinyddwyr y grant siarad ag unrhyw unigolyn arall yngl n â datrys ymholiadau
  Adran 2: Man Addoli Cyfarwyddiadau
  6 Gweler Nodyn 1.1 yn y nodiadau arweiniad
  7 Gweler Nodyn 1.3 yn y nodiadau arweiniad
  8 Gweler Nodyn 1.4 yn y nodiadau arweiniad
  9 Gweler Nodyn 1.2 yn y nodiadau arweiniad
  Adran 3: Adeilad Rhestredig Cyfarwyddiadau
  10 Graddfa neu gategori rhestru Mae gan adeiladau rhestredig nifer o raddfeydd neu gategorïau. Rhowch y raddfa neu gategori rhestru os ydych yn ei wybod
  Adran 4: Gwariant Cymwys Cyfarwyddiadau
  11 Gweler Cam 3 yn y nodiadau arweiniad
  12 Disgrifiad o'r gwaith Sylwer, efallai y bydd angen i ni wirio bod y gwaith yn perthyn i ffabrig yr adeilad fel yr esbonnir yng Ngham 3 y nodiadau arweiniad. Dylech sicrhau bod y ddogfennaeth ategol a amgaeir gennych yn ein galluogi i wneud hyn
  13 Gweler Nodyn 3.4 yn y nodiadau arweiniad
  14 Gweler Nodyn 3.4 yn y nodiadau arweiniad
  15Cyfradd net TAW effeithiol Bydd angen i ni weld tystiolaeth o unrhyw ddull dosrannu busnes/dull dosrannu nad yw’n ymwneud â busnes a gytunir gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Fel arfer, bydd hyn ar ffurf llythyr gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi a dylid ei amgáu gyda’ch cais
  16 Fel yr uchod
  17 Gweler Nodyn 3.9 yn y nodiadau arweiniad
  21 Gweler Nodyn 3.3 yn y nodiadau arweiniad
  22 Gweler Nodyn 3.3 yn y nodiadau arweiniad
   
  Adran 5: Eich hawliad

  Dangosir enghreifftiau o hawliadau isod:

  Mae’r gwaith ar yr anfoneb yn gwbl gymwys

  Cyf. Anfoneb

  Cyfanswm Net
  (1)

  Cyfradd TAW
  (2)

  % o’r Gwaith Cymwys a Adenillir
  (3)

  Cyfanswm Gwerth y Grant a Hawliwyd
  (4)

  ABC123
  £150.00
  20%
  100%
  £30.00
  (1) Swm cymwys yr anfoneb cyn ychwanegu TAW.
  (2) Cyfradd wirioneddol TAW a godwyd (20% fydd y gyfradd TAW gyfredol yn y mwyafrif o achosion).
  (3)

  Y gwaith a nodir ar yr anfoneb rydych yn ei ystyried yn gymwys. (Mae’r enghraifft yn gwbl gymwys, ac felly 100% yw hwn). Dim ond yn rhannol gymwys y mae’r enghraifft isod, felly mae hyn yn dangos canran is).

  (4) Yr arian yr ydych yn gofyn amdano gan y cynllun grant mewn perthynas â’r anfoneb benodedig.

  Mae’r gwaith ar yr anfoneb yn rhannol gymwys yn unig:

  Cyf. Anfoneb

  Cyfanswm Net
  (1)

  Cyfradd TAW
  (2)

  % o’r Gwaith Cymwys a Adenillir
  (3)

  Cyfanswm Gwerth y Grant a Hawliwyd
  (4)

  ABC123
  £150.00
  20%
  75%
  £22.50

  Lleiafswm gwerth gwaith sy'n gymwys ar gyfer unrhyw hawliad unigol yw £1,000 (heb gynnwys TAW), gweler nodyn 3.1 i weld eithriad i hyn. Os nad ydych wedi ymgymryd â gwaith o’r gwerth hwn, cadwch eich holl ddogfennaeth a chyflwynwch y cais pan fydd gennych yr anfonebau cymwys ychwanegol, a fydd yn dod â’r cyfanswm i’r isafswm sy’n ofynnol. Sylwer, ni ellir derbyn anfonebau lle y bônt yn hyn na 12 mis oed o’r dyddiad cyhoeddi i’r dyddiad y derbynnir y cais am y grant.

  Os yw eich hawliad yn cynnwys addasiadau (naill ai fel rhan o’r cais hwn neu fel rhan o gontract gwaith), efallai y bydd yn ofynnol i chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol o’r caniatâd cynllunio os cewch eich dewis ar gyfer archwiliad ar ôl talu.

  Adran 6: Eich manylion talu

  Dylai unigolyn sydd wedi'i awdurdodi gan y sefydliad sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol dros y man addoli, lofnodi'r datganiad hwn.

  Adran 7: Datganiad

  Dylai hwn gael ei lofnodi gan unigolyn yn y sefydliad sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol ar gyfer yr addoldy.

  Sicrhewch y rhoddir ticiau yn erbyn pob datganiad, oherwydd caiff ceisiadau anghyflawn eu dychwelyd.


  Manylion cysylltu
  Topmark (LPOW)
  Davies Group, 2nd Floor,
  The Forsyth Building,
  5 Renfield Street,
  Glasgow,
  G2 5EZ,
  United Kingdom
  Tel: 0800 500 3009
  Tel: 0845 013 6601 dcms.cm@davies-group.com
  Mae galwadau i 0800 500 3009 yn rhydd o linellau tir a symudion.

  Bydd galwadau i 0845 013 6601 yn cael eu codi ar y gyfradd leol (Fodd bynnag, gall eich darparwr gwasanaeth roi cyfradd uwch).
  linebreak
  Saesneg English Site
  linebreak
  Is-lwytho Adobe Reader


  bullet point
  MGS Scheme
  http://www.culture.gov.uk/

  Troedyn