Y Cynllun Grant Addoldai Rhestredig
Listed Place of Worship
Aefdd
Rhybuddion
Crynodeb o'r newidiadau
Cynllun Grant
Rhestr wirio Cymhwyster
Y Broses 4-Cam
Lwytho Ffurflen Gais
Lwytho Arweiniad
Cwestiynau Cyffredin
Pwyntiau Cysylltu
Gwneud Cais I Restru Adeilad
spacer
Neu bori trwy fynega

*** GWYBOD ***

Dolenni Clyw

alert

Mae Cyllid a Thollau EM wedi cynghori bod dolenni clyw wedi'i osod mewn addoldai yn gymwys ar gyfer y gyfradd sero TAW. Felly, Bydd hawliadau ar gyfer y gwaith hwn ddim yn gymwys i gael grant gan y Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig a dylai ymgeiswyr siarad ‚ chontractwyr i sicrhau eu bod yn codi TAW ar y gyfradd gywir.

*** NEWYDDION ***

Estyniad y Cynllun Grantiau ar gyfer Addoldai Rhestredig

Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi newidiadau i gwmpas a gweithrediad y Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig, a ddaw i rym o 1 Hydref 2013. O'r dyddiad hwn, bydd gwaith ar organau pib, clociau mewn tyredau, clychau a rhaffau clychau yn gymwys ar gyfer hawliau o dan y cynllun. Bydd gwasanaethau proffesiynol sy'n perthyn yn uniongyrchol i waith adeiladu cymwys megis ffioedd penseiri hefyd yn dod yn gymwys.

O 1 Hydref 2013, caiff ceisiadau i ddefnyddio'r cynllun hwn eu derbyn oddi wrth grwpiau crefyddol neu elusennol sydd â'r prif ddiben o gadw, atgyweirio a chynnal addoldai rhestredig sy'n segur ac nad ydynt mewn perchnogaeth breifat.

Ar y cyd â'r newidiadau hyn i'r cwmpas, daw newidiadau gweinyddol er mwyn symleiddio hawlio trwy'r cynllun:

  • Mewn unrhyw gyfnod o ddeuddeg mis, caiff unrhyw addoldy gyflwyno un cais gan ddefnyddio anfonebau cymwys o lai na £1000, ond yn fwy na £500 (ac eithrio'r TAW a dalwyd). Mae hyn yn ogystal ‚ nifer diderfyn o hawliau lle mae gwerth y gwaith cymwys a wnaed (ac eithrio TAW) yn £1000 neu'n fwy
  • Derbynnir anfonebau wedi'u sganio neu wedi'i llungopÔo bellach er mwyn ategu hawliau
  • Bydd y cynllun yn prosesu rhediadau taliadau bob wythnos er mwyn cyflawni llif llyfnach o daliadau i ymgeiswyr. Bydd hyn yn arwain at y rhan fwyaf o ymgeiswyr yn derbyn eu grantiau'n gyflymach.

Bydd manylion llawn y newidiadau hyn, sut y byddant yn gwneud cais a ffurflenni cais newydd ar gael ar wefan y cynllun grantiau ar gyfer Addoldai Rhestredig o 1 Hydref 2013.

Sylwer:

Mae'r Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig yn cynnig grantiau tuag at y TAW a gafwyd yn sgil gwneud atgyweiriadau ac addasiadau i adeiladau rhestredig a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer addoli cyhoeddus. Mae gan y cynllun gyllideb flynyddol o £42m, ac ar hyn o bryd, mae'n derbyn 4000 o hawliadau bob blwyddyn.

Mae'r ehangiad i gynnwys ffioedd proffesiynol a gwaith ar organau pib, clociau mewn tyredau, clychau a rhaffau clychau'n gymwys i waith a gyflenwir ar neu ar ôl 1 Hydref 2013.

www.gov.uk

Trefniadau cyfamserol ar gyfer altradau cyn 21ain o Fawrth 2012.

O dan y trefniadau cymfamserol ar gyfer altradau mae cyfradd sero TAW yn parhau I fod yn gymwys hyd at y 30ain o Fedi 2015 ar gyfer altradau dilys, lle innau roedd 'caniat‚d perthnasol' wedi ei rhoi cyn y 21ain o Fawrth 2012 neu dechreuodd cytundeb ysgrifennyddol cyn 21ain o Fawrth 2012. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen gwybodaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi 10/12. Gwasgwch ar y cyswllt isod ar gyfer hwn. Cliciwch yma

Lle mae'r gwaith sydd wedi eu wneud yn hawlio cyfradd sero o dan y rheolau cyfamser ac mae eich adeiladwr wedi codi pris ar gyfer y TAW lle na ddylen, ni all y TAW cael ei adennill trwy y Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig. Yn lle, mae angen I'r adeiladwr darllen 'HMRC's public notice 700/45' sydd yn esbonio sut I atgyweirio gwallau I ymwneud a TAW a sut I addasu ceisiadau. Cliciwch yma

Manylion cysylltu
Topmark (LPOW)
Davies Group, 2nd Floor,
The Forsyth Building,
5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0800 500 3009
Tel: 0845 013 6601 dcms.cm@davies-group.com
Mae galwadau i 0800 500 3009 yn rhydd o linellau tir a symudion.

Bydd galwadau i 0845 013 6601 yn cael eu codi ar y gyfradd leol (Fodd bynnag, gall eich darparwr gwasanaeth roi cyfradd uwch).
linebreak
Saesneg English Site
linebreak
Is-lwytho Adobe Reader


bullet point
MGS Scheme
http://www.culture.gov.uk/

Troedyn