Y Cynllun Grant Addoldai Rhestredig
Listed Place of Worship
Aefdd
Rhybuddion
Crynodeb o'r newidiadau
Cynllun Grant
Rhestr wirio Cymhwyster
Y Broses 4-Cam
Lwytho Ffurflen Gais
Lwytho Arweiniad
Cwestiynau Cyffredin
Pwyntiau Cysylltu
Gwneud Cais I Restru Adeilad
spacer
Neu bori trwy fynega

RHESTR WIRIO CYMHWYSTER

Maer rhestr wirio isod yn rhestrur egwyddorion cyffredinol ar gyfer pa gostau syn gymwys o dan y cynllun, ac fei bwriedir i fod yn arweiniad yn unig. Sylwer, nid yw hon yn rhestr drwyadl ac maen bosibl y bydd meysydd rydym wediu hepgor. Bydd penderfyniadau terfynol yn l disgresiwn Yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Rydym yn cydnabod bod y derminoleg yn cyfateb yn bennaf i nodweddion addoldai Eglwys Lloegr, syn cyfrif am fwyafrif yr hawliadau ar y cynllun. Er hynny, maer cynllun yn agored i addoldai rhestredig o bob enwad a chrefydd (gweler Nodyn 1.2 a Nodyn 1.3) ai nod yw darparu triniaeth gyfatebol i addoldai rhestredig a ddefnyddir gan enwadau a chrefyddau eraill.

Pan fydd anfoneb yn ymwneud â gwaith cymwys a gwaith anghymwys, dylai’r ymgeisydd wneud dosraniad ynglyn â’r costau hyn.

Os ydych yn amau o gwbl ynglŷn ag a yw eich hawliad yn gymwys ar gyfer grant, cysylltwch â’r Cynllun Grantiau ar gyfer Addoldai Rhestredig yn uniongyrchol ar 0800 500 3009.

GWARIANT CYMWYS

Adeiladau:

 • Toeau
 • Festrïoedd
 • Canghellau
 • Tyrau
 • Cryptau
 • Is-grofftydd
 • Parapet
 • Croeslath
 • Ail-blastro
 • Ail-bwyntio
 • Gwaith carreg
 • Pren (lle y mae'n perthyn i’r ffabrig)
 • Nwyddau Dr Glaw
 • Cwteri
 • Ffenestri
 • Ail-wydro ffenestri
 • Rhwyllau/Barrau ar Ffenestri
 • Transeptau
 • Uchafbwyntiau
 • Rhonau
 • Talcennau
 • Draeniad (d r glaw, d r brwnt, draen Ffrengig, bwa ffos, neu ffos gerrig – oll o fewn y waliau terfyn )
 • Lloriau a gorchuddiadau lloriau (dim ond lle y bônt yn barhaol ac o fewn ffabrig yr adeilad. Mae hyn yn cynnwys llawr, carreg, cerameg, marmor neu lawr solet).
 • Fframiau clychau
 • Ceiliogod y gwynt
 • Meindyrau
 • Cludyddion mellt
 • Polion baneri (dim ond os ydynt ar yr addoldy)
 • Croesau (dim ond os ydynt ar yr addoldy)

Mewnol:

 • Drysau
 • Allorau a byrddau cymun (os ydynt wedi’u hadeiladau i mewn i’r ffabrig, neu wedi’u hymgorffori’n barhaol ynddo)
 • Henebion (os ydynt wedi’u hadeiladau i mewn i’r ffabrig, neu wedi’u hymgorffori’n barhaol ynddo)
 • Bedyddfeini (os ydynt wedi’u hadeiladau i mewn i’r ffabrig, neu wedi’u hymgorffori’n barhaol ynddo)
 • Peintiadau wal / Murluniau
 • Ceginau (mae hyn yn cynnwys gosod neu atgyweirio ceginau gosod a gwaith trydanol a phlymio perthynol. Mae eitemau sefydlog megis bwyleri d..r a gwresogyddion d..r ar y wal yn gymwys. Mae cypyrddau ond yn gymwys lle y bnt wediu cyflenwin arbennig fel rhan o gegin gosod ac y maent naill ai ynghlwm ffabrig yr adeilad neun ffurfio cyfleuster cegin integredig (ac eithrio unrhyw declynnau/offer trydanol). Mae elfennau y gellir eu tynnu ymaith megis nwyddau gwyn, peiriannau golchi llestri, poptai, tegellau ac yrnaun anghymwys).
 • Systemau gwresogi wedi’u llwybro’n barhaus
 • Clociau mewn tyredau (o 1 Hydref 2013)
 • Clychau, a rhaffau clychau (o 1 Hydref, 2013)
 • Fframiau clychau
 • Organau pibell sydd ynghlwm wrth y strwythur yn barhaol

Cyffredinol

 • Triniaeth gwrth-lleithder
 • Rheoli plâu – cyhyd â bod y pla wedi achosi difrod i ffabrig yr adeilad neu’n debygol o wneud hynny. Os na fydd yr anfoneb yn nodi math y pla, mae’n rhaid cynnwys hyn yn y cais.
 • Mae gwaith i atgyweirio difrod i ffabrig yr adeilad a achoswyd gan ystlumod a mesurau lliniaru i leihau neu atal difrod a achoswyd gan ystlumod hefyd yn gymwys.
 • Mae atgyweirio difrod a achoswyd ir ffabrig o ganlyniad i blu neu ladradau metel (gan gynnwys ailosod metelau a ddygwyd) yn gymwys lle na chaiff y treuliau eu talu gan ddarparwr yswiriant.
 • Tynnu asbestos ymaith
 • Cloeon a cholfachau
 • Grisiau
 • Eisteddleoedd (mae clustogau pen-glin, clustogau a hesorau ond yn gymwys pan fyddant ynghlwm wrth yr eisteddle yn barhaol))
 • Glanhau (os yw o ganlyniad i waith atgyweirio cynnal a chadw neu newid sy’n gymwys)
 • Pethau rhagarweiniol (ar gyfer gwaith cymwys yn unig)
 • Ffioedd proffesiynol sy’n perthyn i waith cymwys (o 1 Hydref 2013), gweler isod
 • Pethau trydanol
 • Gwaith plymio (gan gynnwys toiledau, basnau ymolchi a chyfleusterau cegin fel yr amlinellir uchod)
 • Addurniadau megis cerfiadau neu waith carreg (lle y bon rhan o ffabrig yr adeilad)
 • Gwaith ymchwiliol /arolygon (dim ond lle y’i gwnaed gan gontractwr sy’n gofrestredig ar gyfer TAW)
 • Systemau diogelwch a fforensig er mwyn atal troseddau (larymau byrgleriaid, larymau ar y to, offer teledu cylch cyfyng, marciau fforensig, marcio ffisegol, gosod arbennig, goleuadau diogelwch)
 • Canllawiau (er ei fod yn bosibl y bydd rhain gymwys ar gyfer cyfradd sero os yu gosodir fel rhan o waith cymwys arall ir adeilad ar gyfer pobl anabl Gweler Nodyn 3.5 isod)

Ffioedd proffesiynol

 • Penseiri
 • Syrfewyr
 • Technolegydd Pensaernol
 • Ymgynghorwyr ar gadwraeth
 • Peirianwyr strwythurol
 • Arolygwyr ystlumodneu
 • Archeolegwyr ar gyfer gwaith sy'n angenrheidiol ar Arolygwyr ystlumod gyfer prosiectau adeiladu cymwys (rhai presennol neu rai arfaethedig)
 • Goruchwylwyr cynllunio
 • Ymgynghorwyr iechyd a diogelwch
 • Cynlluniau cynnal a chadw
 • Cadwraethwyr Achrededig

GWARIANT ANGHYMWYS

Mewnol:

 • Systemau clyweledol neu gydrannau systemau
 • Allorau rhydd neu sefydlog /datodadwy
 • Bedyddfeini rhydd neu sefydlog /datodadwy
 • Henebion rhydd neu sefydlog /datodadwy
 • Gorchuddion llawr datodadwy – carpedi, finyl, teils y gellir eu tynnu ymaith
 • Dodrefn meddal addurniadol
 • Eitemau sy’n cynnwys darn symudol o ddodrefn
 • Ardaloedd yr adeilad a ddefnyddir ar gyfer llety (gweler y nodyn isod)

Allanol:

 • Palmentydd
 • Tynnu coed ymaith (tocio lle y bo angen i gadw ffabrig yr adeilad yn gymwys)
 • Adeiladau a strwythurau ategol megis waliau terfyn, cerrig beddau a henebion mewn mynwentydd, waliau cadw, clwydi, gerddi, pyrth mynwent neu feysydd parcio
 • Rheiliau (mae rheiliau mewnol sy’n rhan o ffabrig yr adeilad yn gymwys)

Cyffredinol

 • Storio eitemau (gweler y nodyn ar waith galluogi isod)
 • MDeunyddiau yn unig (gweler nodyn 3.4)
 • Glanhau cyffredinol
 • Taliadau awdurdodau lleol
 • Cynlluniau cynnal a chadw
 • Hysbysfyrddau
 • Silffoedd
 • Cypyrddau (mae cypyrddau ond yn gymwys pan fyddant wedi’u cyflenwi’n arbennig fel rhan o gegin gosod
  neu’n ffurfio cyfleuster cegin integredig a fydd yn aros yn ei le yn barhaol).
 • Elfennau cegin symudadwy megis nwyddau gwyn, peiriannau golchi llestri, tegellau ac yrnau.
 • Cawodydd a baddonau, ac eithrio, lle y cawsant eu gosod i gefnogi cyfleusterau ar gyfer pobl ddigartref/dibenion cymdeithasol a lles.
 • Carpedi, teils symudadwy, dodrefn meddal addurnol
 • Darnau gosod a gosodiadau neu addurno ar gyfer tenantiaid masnachol.

Ffioedd proffesiynol

 • Gwasanaethau cyfrifo
 • Costau sy'n gysylltiedig ag ymgymryd ag arolygiadau bob pum mlynedd
 • Ffioedd yr awdurdod lleol
 • Taliadau'r gyfadran esgobaethol
 • Ffioedd twrneiod a chyfreithwyr
 • Ffioedd codi arian
 • Rhagor o arweiniad ar gymhwyster

  Ni ellir hawlio costau sy’n perthyn i ddeunyddiau oni bai eu bod yn cael eu cyflenwi fel rhan o waith cymwys gan gontractwr sy’n gofrestredig ar gyfer TAW. Ni ellir hawlio’r costau hyn oni bai eu bod yn cael eu hategu gan anfoneb berthynol y contractwr ac y byddent fel arfer yn cael eu rhestru o fewn anfoneb sydd hefyd yn cynnwys gwaith adeiladu. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd addoldai rhestredig sydd â’u hadrannau gwaith eu hunain yn gallu hawlio am gostau TAW ar gyfer deunyddiau a gafodd eu cyflenwi fel rhan o gyflenwad ehangach o waith atgyweirio, cynnal a chadw neu newidiadau gan eu hadran waith, cyhyd â bod hyn yn gofrestredig ar gyfer TAW neu mae’r contractwr sy’n gwneud y gwaith yn gofrestredig ar gyfer TAW. Mae costau yr eir iddynt ar gyfer deunyddiau mewn perthynas â gwaith a wnaed, e.e. gan aelodau’r gynulleidfa yn anghymwys, oni bai bod yr unigolyn hwnnw’n gofrestredig ar gyfer TAW a chynhyrchir anfoneb TAW.

  Nid yw rhannau or adeilad a ddefnyddir ar gyfer llety yn gymwys o dan y cynllun. Yr unig eithriad i hyn yw pan gaiff y llety ei ddarparu ar gyfer ei ddefnyddio dros dro yn unig fel lloches i bobl ddigartref neu at ddibenion cymdeithasol/lles tebyg.

  Lle y caiff rhannau or adeilad rhestredig eu haddasu i ddarparu lle ar gyfer tenantiaid masnachol, bydd y cynllun yn talu am newid yr adeilad a darparu gwasanaethau (trydan, gwaith plymio), ond nid cost unrhyw ddodrefnu syn benodol ir tenant masnachol.

  Gwaith galluogi

  Rydym yn disgwyl y caiff deunyddiau a darnau hanesyddol eu cadw a’u hailddefnyddio lle bynnag y bo’n bosibl. Lle roedd angen symud gosodiadau er mwyn galluogi ymgymryd â gwaith cymwys yn unig, byddwn ond yn talu i adfer y lefel leiaf o osod sy’n ofynnol i wneud yr atgyweiriadau cymwys i’r ffabrig.

  Pan gaiff ei ystyried yn fwyaf cost effeithiol i dynnu gosodiadau ymaith yn gyfan gwbl cyn i waith ar ffabrig ddechrau, dylech ddarparu gwiriad proffesiynol o hyn cyn ir gwaith ddechrau er mwyn gwirio hyd y cymhwyster. Ni fyddwn yn cynnig grant lle na ddilynir y camau hyn.

  Nid yw gwaith ar ddodrefn, silffoedd, hysbysfyrddau ac eitemau datodadwy yn gymwys.

  [top]


Manylion cysylltu
Topmark (LPOW)
Davies Group, 2nd Floor,
The Forsyth Building,
5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0800 500 3009
Tel: 0845 013 6601 dcms.cm@davies-group.com
Mae galwadau i 0800 500 3009 yn rhydd o linellau tir a symudion.

Bydd galwadau i 0845 013 6601 yn cael eu codi ar y gyfradd leol (Fodd bynnag, gall eich darparwr gwasanaeth roi cyfradd uwch).
linebreak
Saesneg English Site
linebreak
Is-lwytho Adobe Reader


bullet point
MGS Scheme
http://www.culture.gov.uk/

 

 

Troedyn