Y Cynllun Grant Addoldai Rhestredig
Listed Place of Worship
Aefdd
Rhybuddion
Crynodeb o'r newidiadau
Cynllun Grant
Rhestr wirio Cymhwyster
Y Broses 4-Cam
Lwytho Ffurflen Gais
Lwytho Arweiniad
Cwestiynau Cyffredin
Pwyntiau Cysylltu
Gwneud Cais I Restru Adeilad
spacer
Neu bori trwy fynega

CWESTIYNAU CYFFREDIN

YMHOLIADAU RHESTRU

 • Nid wyf yn gwybod a ywr addoldyn rhestredig. Sut gallaf gael gwybod?

  Cysylltwch naill ai ag Adran Cynllunio eich Awdurdod Lleol, neu â’r asiantaeth rhestru statudol berthnasol (i gael manylion cyswllt, cyfeiriwch at Atodiad A ar glawr cefn y daflen hon). Ni fydd atgyweiriadau i adeiladau nad ydynt yn rhestredig yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn. Fodd bynnag, os ydych yn ystyried bod angen rhestru’r adeilad, dylech ystyried cyflwyno cais i’r asiantaeth rhestru statudol berthnasol.

  I wirio a restrir y man addoli sy'n destun eich cais, cyfeiriwch at y dolenni perthnasol isod:
 • Os trefnaf im hadeilad gael ei restru nawr, a allaf wneud cais am waith a wnaed cyn iddo gael ei restru?

  Na allwch. Ni chaiff hawliadau eu derbyn ar gyfer gwaith a wneir ar adeiladau nad ydynt yn rhestredig ar yr adeg honno, ni waeth a ydynt yn cael eu rhestru wedyn yn y dyfodol. Caiff hawliadau ond eu hystyried ar gyfer atgyweiriadau i adeiladau sy’n rhestredig ar yr adeg y gwneir y gwaith.

 • Nid wyf yn gwybod fy ngraddfa neu gategori rhestru. A oes ots?

  Nac ydy, rydym ond yn defnyddior wybodaeth hon i groesgyfeirio eich manylion ar ein cofrestr o adeiladau rhestredig. Gellir gadael C10 yn wag ni fydd hyn yn oedi prosesu eich cais.

YMHOLIADAU ANFONEBAU / TAW

 • A allaf wneud cais os ydwyf wedi colli fy anfonebau TAW?

  Gallwch wneud cais gyda chopi o’r anfoneb wreiddiol; fodd bynnag, efallai y bydd yn ofynnol i chi ddarparu copi arall wedi’i farcio fel copi gwir ac ardystiedig, wedi’i lofnodi a’i dyddio gan y contractwr os caiff eich hawliad ei ddewis ar gyfer archwiliad ar ôl talu.

 • A allaf wneud cais os nad ydwyf wedi talu fy anfoneb TAW?

  Na allwch. Mae'n rhaid eich bod wedi talu eich anfoneb TAW cyn gwneud cais am grant o dan y cynllun hwn.

 • A allaf gyflwyno fy holl anfonebau ir gweithredwr er mwyn iddynt benderfynu beth syn gymwys?

  Na allwch. Maen hanfodol eich bod yn darllen yr Arweiniad ir Cynllun Grantiau ar gyfer Addoldai Rhestredig ac yn cyflwyno anfonebau syn perthyn i waith syn gymwys ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Bydd cyflwyno nifer fawr o anfonebau amhriodol ir gweithredwr yn cynyddur posibilrwydd och cais yn cael ei wrthod, ac efallai y bydd yn achosi oedi cyffredinol o ran prosesu ceisiadau.

 • A oes rhaid i’r contractwr fod wedi'i gofrestru ar gyfer TAW er mwyn bod yn gymwys?

  Oes. Ni ddylid codi am TAW arnoch ar waith a gyflenwir gan gontractwr nad ywn gofrestredig ar gyfer TAW.

 • Os ydwyf yn gwneud gwaith yn uniongyrchol ac maen rhaid i mi dalu TAW, a allaf adfer hyn??

  Dim ond os ydych yn gontractwr sy’n gofrestredig ar gyfer TAW ac yn llunio anfoneb TAW berthnasol ar gyfer y gwaith a wnaed.

 • Cafodd y gwaith ei wneud gan gontractwr nad yw wedii gofrestru ar gyfer TAW. A allwn ni hawlio ar gyfer y TAW ar y deunyddiau y gwnaethom eu prynu?

  Na allwch. Ni allwch hawlio ar gyfer TAW ar ddeunyddiau oni bai eu bod yn cael eu cyflenwi fel rhan o gyflenwad ehangach o waith gan gontractwr sy’n gofrestredig ar gyfer TAW.

 • A allaf gyflwyno anfonebau syn h..n na 12 mis oed os ydynt yn perthyn i waith syn gymwys?

  Na allwch. Caiff anfonebau sy’n hyˆn na 12 mis oed eu gwrthod oherwydd nad ydynt yn gymwys.

YMHOLIADAU AM FFURFLENNI CAIS

 • Ni fydd gan y bobl sy’n llofnodi’r ffurflen wybodaeth gyflawn am y gwaith a wneir. A oes ots?

  Dylai fod gan y cyswllt a nodir ar y ffurflen gais wybodaeth am y gwaith a wneir. Dymar unigolyn y byddwn yn cyfeirio pob ymholiad ato, a dychwelyd yr holl waith papur ato. Ni fyddwn yn cyfathrebu ag unrhyw drydydd parti (e.e. contractwr, pensaer neu gysylltiadau amgen eraill).

  Mae’r llofnodwyr yn gyfrifol am y datganiadau a wneir ar y ffurflen gais.

 • Pwy all gydlofnodir cais?

  Dylai’r cyd-lofnodwr fod yn rhywun sy’n meddu ar swydd gyfrifol addas o fewn yr addoldy, h.y. offeiriad, trysorydd, warden eglwys.

 • A gaiff y wybodaeth a gyflwynir ar y ffurflen gais ar gyfer yr Addoldai Rhestredig ei rhestru gydag asiantaethau statudol eraill?

  Caiff. Caiff asiantaethau statudol eu hysbysu am bob grant a ddyfernir gan y Cynllun Addoldai Rhestredig. Mae hyn er mwyn osgoir posibilrwydd o arian cyhoeddus yn cael ei dalu ddwywaith ar gyfer yr un costau.

 • A allaf wneud cais am grant Addoldai Rhestredig (LPW) ac am un gan asiantaeth statudol ar gyfer yr un gwaith?

  Gallwch. Fodd bynnag, maen rhaid i chi sicrhau bod y grant or asiantaeth statudol arall yn ystyried eich grant Addoldai Rhestredig. Os nad ywn gwneud hyn, bydd rhaid i chi ad-dalu cyfran berthnasol yr arian rydych yn ei dderbyn ar gyfer y grant Addoldai Rhestredig.

 • Dyfarniadau grant blaenorol – pam na all y cynllun Addoldai Rhestredig leihau’r swm sy’n daladwy i’r addoldy, ac ad-dalu’r sefydliad grant yn uniongyrchol?

  Mae unrhyw ddyfarniad grant blaenorol yn gontract rhwng yr addoldy ar sefydliad talu grant, ac nid ywn gysylltiedig r cynllun hwn.

 • Maer eglwys neu neuadd yr eglwys yn cael ei defnyddio hefyd ar gyfer cyfarfodydd cymunedol, grwpiau sgowtiaid ac yn y blaen. A yw hyn yn gymwys o dan y cynllun?

  Ydy, cyhyd bod y prif ddefnydd ar gyfer addoli crefyddol cyhoeddus, mae hyn yn iawn. Maen bosibl y gofynnir i chi ddarparu prawf o hwn.

  Os caiff unrhyw ran or addoldy rhestredig ei defnyddio ar gyfer llety, nid ywr elfen hon yn gymwys o dan y cynllun. Lle bo anfonebaun ymwneud defnydd man addoli a llety, maen rhaid gwneud rhaniad y gost yn glir naill ai ar anfoneb neu ar y cais. Yr unig eithriad i hyn yw lle y defnyddir y llety ar sail dros dro fel lloches ar gyfer pobl ddigartref neu ar gyfer dibenion cymdeithasol/lles tebyg.

 • Maer addoldy ar gau ar hyn o bryd oherwydd rhesymau Iechyd a Diogelwch. Felly nid yw wedi cynnal chwe gwasanaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Ydw in gymwys o hyd?

  Cyhyd bod y gwaith wedi dechrau o fewn cyfnod byr ir addoldy gael ei gau, a chyn iddo gau roedd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer o leiaf chwe gwasanaeth yn ystod y flwyddyn flaenorol, mae hyn yn iawn. Pan fydd oedi rhwng y cau ar gwaith yn dechrau, cysylltwch r Llinell Gymorth ar 0800 500 3009 i gael cyngor.
  Sylwer y maen bosibl y bydd yn rhaid inni gyfeirioch achos at yr Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar gyfer penderfyniad ar gymhwyster.

 • Mae cwestiwn 23 yn peri dryswch.

  Os ydych yn cael anhawster llenwi’r adran hon o’r cais, cysylltwch â’r Llinell Gymorth. Os oes angen egluro unrhyw bwyntiau arnom ar ôl i’r hawliad gael ei gyflwyno, byddwn yn cysylltu â'r sawl a benodwyd i dderbyn
  gohebiaeth.

YMHOLIADAU YNGLŶN Â CHYMHWYSTER

 • A allaf hawlio am dl cadw yn unig lle maen llai na £1,000 ond yn ymwneud gwaith a dalwyd drwyr cynllun yn flaenorol?

  Na allwch. Ymdrinnir phob cais yn unigol, felly maen rhaid iddo gyrraedd y trothwy gofynnol o £1,000. Os ywch tl cadw yn debygol o fod yn llai nar swm hwn, byddem yn eich cynghori i gadwr cais terfynol hyd nes bod modd cynnwys yr anfoneb hon. Sylwer bod rhaid i anfonebau fod yn llai na 12 mis oed. Fodd bynnag, o 1 Hydref 2013, bydd pob addoldy rhestredig hefyd yn cael cyflwyno un hawliad gan ddefnyddio anfonebau syn werth llai na £1000, ond yn fwy na £500 (heb gynnwys y TAW a dalwyd) mewn unrhyw gyfnod o ddeuddeg mis (gweler nodyn 3.1).

YMHOLIADAU CYFFREDINOL

 • A oes angen i mi gofrestru gydar cynllun cyn gwneud cais?

  Nac oes, nid oes gofyniad i gofrestru o flaen llaw. Wedi ir gwaith gael ei gwblhau ar anfoneb ei thalu, dylech gyflwynor cais.

 • Beth yw'r dyddiad cau / terfyn amser ar gyfer cyflwyno cais?

  Bydd y cynllun ond yn derbyn anfonebau hyd at 12 mis or dyddiad cyflwyno. Maer Llywodraeth wedi cadarnhaur cyllid sydd ar gael ar gyfer y cynllun tan fis 31st Mawrth 2022.

 • A oes cyfyngiad ar nifer y ceisiadau y gallaf eu cyflwyno?

  Nac oes.

 • Apeliadau Beth os wyf yn anghytuno r grant a delir i mi ar gyfer hawliad?
  Yn y lle cyntaf, dylech gysylltu r Llinell Gymorth Mannau Addoli Rhestredig. Os yw'r mater yn parhau heb ei ddatrys, cyfeirir eich cais at yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar gyfer penderfyniad terfynol.

 • Wrth wneud cais, a allwn ni enwebu i bwy y gwneir y taliadau?

  Dylid gwneud taliadau i'r sefydliad sy'n talu'r cost y TAW am yr atgyweirio y Cyngor Plwyf Eglwysig neu gorff priodol fyddai hwn fel arfer.

[Brig y Dudalen]


Manylion cysylltu
Topmark (LPOW)
Davies Group, 2nd Floor,
The Forsyth Building,
5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0800 500 3009
Tel: 0845 013 6601 dcms.cm@davies-group.com
Mae galwadau i 0800 500 3009 yn rhydd o linellau tir a symudion.

Bydd galwadau i 0845 013 6601 yn cael eu codi ar y gyfradd leol (Fodd bynnag, gall eich darparwr gwasanaeth roi cyfradd uwch).
linebreak
Saesneg English Site
linebreak
Is-lwytho Adobe Reader


bullet point
MGS Scheme
http://www.culture.gov.uk/

Troedyn