Y Cynllun Grant Addoldai Rhestredig
Listed Place of Worship
Aefdd
Rhybuddion
Crynodeb o'r newidiadau
Cynllun Grant
Rhestr wirio Cymhwyster
Y Broses 4-Cam
Lwytho Ffurflen Gais
Lwytho Arweiniad
Cwestiynau Cyffredin
Pwyntiau Cysylltu
Gwneud Cais I Restru Adeilad
spacer
Neu bori trwy fynega

TALIADAU

Gwneir taliadau unwaith yr wythnos. Bob mis byddwn yn cyhoeddi gwerth hawliadau a dderbynnir yn l y gyllideb.

HAWLIADAU: Dylech wneud hawliadau rheolaidd drwy gydol oes y prosiect. Bydd y Cynllun ond yn derbyn hawliadau lle cyflwynir anfonebau o fewn 12 mis ar l dyddiad yr anfoneb.

CEFNDIR

Mae Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig:

  • yn gymwys ar gyfer atgyweiriadau, cynnal a chadw a gwaith addasu ar adeiladau rhestredig a ddefnyddir yn bennaf yn fannau addoli ac addoldai rhestredig syn perthyn i neu sydd wediu hymddiried i nifer o sefydliadau a nodir, syn gofalu am addoldai segur;
  • yn gymwys i addoldai rhestredig ledled y DU syn gynwysedig ar gofrestrau cyhoeddus adeiladau rhestredig a gedwir ar gyfer Lloegr, Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon;
  • yn gymwys i addoldai rhestredig ar gyfer pob crefydd a grŵp ffydd;
  • yn derbyn l-geisiadau yn unig;
  • ond yn derbyn hawliadau lle y caiff anfonebau eu cyflwyno o fewn 12 mis o ddyddiad yr anfoneb, gweler nodyn 3.2; ac
  • ond yn derbyn ceisiadau lle mae gwerth lleiaf y gwaith cymwys a wneir ar unrhyw hawliad i’r cynllun yn £1,000 (ac eithrio TAW) (gweler Nodyn 3.1 am eithriad i hyn).

Disgwylir i hawlwyr sicrhau y ceisir am bob cymorth TAW cymwys arall cyn ceisio am grant o dan y cynllun. Rhoddir enghreifftiau o gymhorthau TAW eraill a allai fod ar gael i addoldai rhestredig yn Nodyn 3.5.

CYLLID SYDD AR GAEL

Mae gan y cynllun gyllideb flynyddol sefydlog a gaiff ei hysbysebu ar wefan y Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig (www.lpwscheme.org.uk) bob blwyddyn.

Cynyddwyd y cyllid ar gyfer y cynllun yn sylweddol o 2012/13 a chadarnhawyd y gyllideb tan fis 31st Mawrth 2022. Rydym yn hyderus y bydd y cyllid hwn yn galluogi iawndal llawn ar gyfer hawliadau o dan y cynllun. Os ywn digwydd nad yw hynnyn wir, er bod hynnyn annhebygol, rhoddir rhybudd ymlaen llaw pe bai angen cyflwyno terfyn ar y taliad neu newid i amlder y taliadau.

Ein nod yw talu hawliadau cymwys o fewn 30 diwrnod calendr, lle bor ddogfennaeth gywir yn cyd-fynd nhw, ac ar l i unrhyw ymholiadau gael eu datrys. Mae hawliadau mawr a chymhleth ar rhai a gyflwynir heb y ddogfennaeth gywir a chyflawn yn debygol o ofyn am gyfnod prosesu hirach er mwyn caniatu i ymholiadau gael eu datrys.

Maer Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a Thrysorlys Ei Mawrhydi yn cynnal cyfarfodydd bob chwe mis gyda chynrychiolwyr o grwpiau ffydd er mwyn adolygur sefyllfa ariannol a gweithrediad y cynllun.

[Brig y Dudalen]


Manylion cysylltu
Topmark (LPOW)
Davies Group, 2nd Floor,
The Forsyth Building,
5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0800 500 3009
Tel: 0845 013 6601 dcms.cm@davies-group.com
Mae galwadau i 0800 500 3009 yn rhydd o linellau tir a symudion.

Bydd galwadau i 0845 013 6601 yn cael eu codi ar y gyfradd leol (Fodd bynnag, gall eich darparwr gwasanaeth roi cyfradd uwch).
linebreak
Saesneg English Site
linebreak
Is-lwytho Adobe Reader


bullet point
MGS Scheme
http://www.culture.gov.uk/

Troedyn