Y Cynllun Grant Addoldai Rhestredig
Listed Place of Worship
Aefdd
Rhybuddion
Crynodeb o'r newidiadau
Cynllun Grant
Rhestr wirio Cymhwyster
Y Broses 4-Cam
Lwytho Ffurflen Gais
Lwytho Arweiniad
Cwestiynau Cyffredin
Pwyntiau Cysylltu
Gwneud Cais I Restru Adeilad
spacer
Neu bori trwy fynega

GWNEUD CAIS I GAEL ADEILAD WEDI'I RESTRU

Mae adeiladau’n cael eu hystyried mewn dwy ffordd:

  • gall unrhyw un ofyn i’r corff priodol a restrir uchod ystyried adeilad unigol;
  • rhestrir adeiladau os nodir eu bod o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig.

Os ydych am i adeilad gael ei ystyried ar gyfer ei restru, dylech anfon y canlynol i'r awdurdod rhestru perthnasol a nodir uchod:

  • ffotograffau clir gwreiddiol o'r adeilad yn dangos pob ochr y gellir mynd ati fel y maent ar hyn o bryd, gan gynnwys ffotograffau o'r tu mewn os yw hynny'n bosibl (nodwch beth ydynt ar gefn y ffotograffau);
  • map Arolwg Ordnans neu ran o fap 'A to Z' (neu gynllun safle cyfoes) sy'n dangos ble yn union mae'r adeilad – os yw'n bosibl nodwch o ba gyfeiriad y tynnwyd y lluniau a'i god post;
  • unrhyw wybodaeth sydd gennych am nodweddion hanesyddol neu bensaernïol diddorol yr adeilad; manylion am unrhyw fygythiad i'r adeilad y gwyddoch amdano a allai effeithio ar ei ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol;
  • enwau a rhif ffôn cyswllt y perchennog, lle bo'n bosibl.

Gallwch wneud cais ar-lein neu ddod o hyd i ragor o wybodaeth drwy’r cyfeiriadau gwe a ganlyn:

Lloegr:
https://www.historicengland.org.uk/listing/apply-for-listing/

Yr Alban:
http://www.historic-scotland.gov.uk/index/heritage/historicandlistedbuildings/listingproposal.htm

Cymru:
http://cadw.wales.gov.uk/historicenvironment/help-advice-and-grants/makingchanges/listedbuildconsent/?lang=en

Gogledd Iwerddon:
https://www.communities-ni.gov.uk/publications/listing-process

 

 


Manylion cysylltu
Topmark (LPOW)
Davies Group, 2nd Floor,
The Forsyth Building,
5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0800 500 3009
Tel: 0845 013 6601 dcms.cm@davies-group.com
Mae galwadau i 0800 500 3009 yn rhydd o linellau tir a symudion.

Bydd galwadau i 0845 013 6601 yn cael eu codi ar y gyfradd leol (Fodd bynnag, gall eich darparwr gwasanaeth roi cyfradd uwch).
linebreak
Saesneg English Site
linebreak
Is-lwytho Adobe Reader


bullet point
MGS Scheme
http://www.culture.gov.uk/

 

 

 

 

Troedyn