Y Cynllun Grant Addoldai Rhestredig
Listed Place of Worship
Aefdd
Rhybuddion
Crynodeb o'r newidiadau
Cynllun Grant
Rhestr wirio Cymhwyster
Y Broses 4-Cam
Lwytho Ffurflen Gais
Lwytho Arweiniad
Cwestiynau Cyffredin
Pwyntiau Cysylltu
Gwneud Cais I Restru Adeilad
spacer
Neu bori trwy fynega

NEWIDIADAU IR CYNLLUN

Cafodd nifer o newidiadau eu gwneud i’r cynllun ers ei gychwyn. Mae’r newidiadau diweddaraf wedi cyflwyno ystod ehangach a newidiadau i gwmpas y cynllun. I grynhoi:

Newidiadau a wnaed ir cynllun ar l 1 Hydref 2013

 • Daeth clociau mewn tyredau gan gynnwys rhai hunan weindio yn gymwys.
 • Daeth clychau a rhaffau clychau (yn ogystal fframiau clychau) yn gymwys
 • Daeth organau pib yn gymwys
 • Mae cost gwasanaethau proffesiynol, syn perthyn yn uniongyrchol i waith adeiladu cymwys, gan gynnwys gwaith syn angenrheidiol ar gam cynllunio a dylunio gwaith or fath, yn gymwys ers 1 Hydref 2013. Erys ffioedd proffesiynol nad ydynt yn gysylltiedig yn uniongyrchol gwaith adeiladu cymwys yn anghymwys.
 • Gwerth isafswm yr hawliad
  O 1 Hydref 2013, bydd pob addoldy rhestredig hefyd yn cael cyflwyno un hawliad gwerth llai na £1000, ond yn fwy na £500 (ac eithrio’r TAW a dalwyd) mewn unrhyw gyfnod o ddeuddeg mis. Mae hyn yn ogystal â nifer diderfyn o hawliadau lle bo gwerth y gwaith cymwys a wnaed (ac eithrio TAW) yn gyfwerth â £1000 neu’n fwy.
 • Anfonebau wedi’u llungopïo / sganio
  O 1 Hydref 2013, bydd y cynllun yn derbyn anfonebau wedi’u sganio neu eu llungopïo; fodd bynnag, bydd angen o hyd i gyflwyno’r anfoneb wreiddiol, neu gopi a ardystiwyd gan y contractwr, os bydd yr hawliad yn
  destun archwiliad ôl-dalu.

Newidiadau a wnaed ir cynllun ar l 1 Hydref 2012

 • Gwaith plymio a thrydanol (gan gynnwys goleuadau), gosodiadau a chyflenwadau
  Cyn 1 Hydref 2012, cyfyngodd y cynllun ar hawliadau ar gyfer atgyweiriadau ar gyflenwadau plymio a thrydanol lle roeddent yn ffurfio rhan o waith iechyd a diogelwch, dirywio oherwydd oedran, cawsant eu gwneud ar yr un pryd gwaith cymwys, arweiniont at uwchraddio gwasanaethau neu feu bwriadwyd i wella effeithlonrwydd ynni. Dilewyd y cyfyngiad hwn ar gyfer hawliadau ar bob gwaith a wnaed ar 1 Hydref 2012 neu ar l hynny.
 • Gwaith gosodiadau a chyflenwadau gwresogi (gan gynnwys bwyleri, rheiddiaduron ayyb)
  Cyn 1 Hydref 2012, cyfyngodd y cynllun ar bob hawliad ar gyfer gwresogi. Dilewyd y cyfyngiad hwn ar gyfer pob gwaith a wnaed ar 1 Hydref 2012 neu ar ôl hynny.
 • Ceginau a ffitiadau toiledau, gorchuddiadau llawr a chanllawiau
  Ers 1 Hydref 2012, maer rhan fwyaf or gwaith ar geginau, ffitiadau toiledau, gorchuddiadau llawr parhaol a chanllawiau wedi bod yn gymwys ar gyfer y cynllun. Mae hawliadau ar eitemau datodadwy megis dodrefn, silffoedd, hysbysfyrddau, peiriannau golchi llestri a ffyrnau yn anghymwys o hyd. Fodd bynnag, lle bor gwaith yn creu toiledau neu ystafelloedd ymolchi newydd ar gyfer pobl anabl, dylai gwaith or fath fod chyfradd sero o dan gymorth TAW presennol (gweler Hysbysiad Cyhoeddus 701/7 Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi cymhorthau TAW ar gyfer pobl anabl). Bu gorchuddiadau llawr yn gymwys ers 1 Hydref 2012 dim ond lle y bnt yn barhaol ac yn rhan o ffabrig yr adeilad. Mae hyn yn cynnwys lloriau pren, carreg, cerameg, marmor, neu rai solet. Nid ywn cynnwys carpedi, finyl, teils y gellir eu tynnu neu ddodrefn meddal addurniadol.
 • Gwaith addurno
  Cyn 1 Hydref 2012 roedd y cynllun yn cyfyngu ar hawliadau ar addurno lle ymgymerwyd r gwaith drwy ddewis. Nid yw hyn bellach yn wir ac, o 1 Hydref 2012, mae gwaith addurno (gan gynnwys cerfiadau, gwaith carreg, ailbeintio) yn gymwys, cyhyd i fod ar ffabrig yr adeilad
 • Eisteddleoedd
  Cafodd hawliadau i atgyweiriadau ar eisteddleoedd eu tynnu allan o gwmpas y cynllun ym mis Ionawr 2011. Mae gwaith ar eisteddleoedd (gan gynnwys clustogau, clustogau pen-glin a hesorau sydd ynghlwm yn barhaol) bellach yn gymwys ar gyfer gwaith a wneir o 1 Hydref 2012. Erys unrhyw eitemau nad ydynt yn rhai sefydlog yn anghymwys.
 • Tynnu asbestos ymaith
  Cyn 1 Hydref 2012, roedd tynnu asbestos yn anghymwys lle y cafodd ei ddefnyddio ar gyfer insiwleiddio pibellau, systemau gwresogi a bwyleri. Maer holl waith tynnu asbestos yn gymwys ar gyfer gwaith a wnaed ar 1 Hydref 2012 neu ar l hynny.
 • Systemau diogelwch a fforensig er mwyn atal troseddau
  Roedd atgyweiriadau o ganlyniad i ladrad metel yn anghymwys yn flaenorol ar gyfer y cynllun, lle na thalwyd y treuliau hyn gan ddarparwr yswiriant. Bydd y rhain yn aros o fewn cwmpas y cynllun a bydd hawliadau ar osod systemau diogelwch a fforensig er mwyn atal troseddau (megis gosod arbenigol, cameru diogelwch, technoleg marcio, larymau ar y to, paent gwrth-ddringo) hefyd yn gymwys ar gyfer gwaith a wneir ar 1 Hydref 2012 neu ar l hynny.

Trefniadau trawsnewidiol gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar gyfer newidiadau yn mynd rhagddynt cyn 21 Mawrth 2012

O dan drefniadau trawsnewidiol, mae rhoi cyfradd sero ar TAW yn parhau i fod yn gymwys hyd nes 30 Medi 2015 ar gyfer rhai newidiadau penodol cymeradwy lle naill ai y gwnaed cais am ganiatd perthnasol' cyn 21 Mawrth 2012 neu lluniwyd contract ysgrifenedig cyn 21 Mawrth 2012. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar Daflen Wybodaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi 10/12. Cliciwch yma i gael manylion

Lle bor gwaith a wnaed yn gymwys ar gyfer cyfradd sero o dan y rheolau trawsnewidiol ac mae eich adeiladwr wedi codi am TAW ar gam, ni ellir adennill y TAW drwyr Cynllun Grantiau ar gyfer Addoldai Rhestredig. Yn lle hynny, dylai eich adeiladwr ddarllen hysbysiad cyhoeddus Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi 700/45 ar Sut i gywiro camgymeriadau TAW ac addasur hawliadau. Cliciwch yma i gael manylion

Mae rhai cymhorthau TAW a allai fod yn gymwys ar gyfer gwaith adeiladu a gyflenwir i addoldai rhestredig. Darperir enghreifftiau or rhain yn nodyn 3.5.

Dosrannu costau

Os bydd hawliad yn ymwneud gwaith cyn 1 Hydref 2013, ac ar l hynny, maen rhaid ei ddatgan, naill ai ar yr anfoneb neu ar y cais fel ei fod yn glir faint or costau syn gymwys. Ym mhob achos, maen rhaid darparu anfoneb er mwyn dangos y gwaith y maer ffioedd yn perthyn iddynt.

Lle bo cost y ffioedd proffesiynol yn berthnasol i waith cymwys ac anghymwys, maen bosibl y bydd yn angenrheidiol dosrannu ffioedd or fath, gweler Nodyn 3.10. Un enghraifft o hyn fyddai lle bo rhan or addoldy rhestredig yn cael ei drawsnewid yn llety preswyl. Gall un arall fod lle bor ffioedd proffesiynol yngl n gwaith ar yr addoldy rhestredig ac adeilad ategol nad ywn gymwys o dan y cynllun.

[Brig y Dudalen]


Manylion cysylltu
Topmark (LPOW)
Davies Group, 2nd Floor,
The Forsyth Building,
5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0800 500 3009
Tel: 0845 013 6601 dcms.cm@davies-group.com
Mae galwadau i 0800 500 3009 yn rhydd o linellau tir a symudion.

Bydd galwadau i 0845 013 6601 yn cael eu codi ar y gyfradd leol (Fodd bynnag, gall eich darparwr gwasanaeth roi cyfradd uwch).
linebreak
Saesneg English Site
linebreak
Is-lwytho Adobe Reader


bullet point
MGS Scheme
http://www.culture.gov.uk/

Troedyn